XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Regulamin uczestnictwa w XXXVI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

§1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konferencji online XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego której transmisja odbędzie się na stronie internetowej www.zjazdpediatrow.pl w dniach 17-19.06.2021 r., zwanej dalej „Konferencją”.
 2. Organizatorem wykonawczym jest Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Skrajna 12-14, NIP 712-24-12-888 zwane dalej „Organizatorem”.
 3. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: www.zjazdpediatrow.pl
 4. Konferencja XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego jest trzydniowym spotkaniem naukowym i edukacyjnym, zorganizowanym w formie wykładów, dyskusji i warsztatów. Konferencja będzie transmitowana ze studia zorganizowanego w miejscu wybranym przez Organizatora. Niektóre wykłady mogą zostać wcześniej nagrane i wyemitowane w trakcie konferencji. Dyskusje prowadzone zostaną ze studia przez Wykładowców znajdujących się w Prezydium poszczególnych sesji.
 5. Dostęp do części prezentowanych treści będzie również możliwy w trakcie i po zakończeniu konferencji, w lokalizacji internetowej określonej przez Organizatora.
 6. Uczestnikami Konferencji online mogą być lekarze, niezależnie od specjalizacji posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza (PWZ), pielęgniarki, studenci medycyny oraz osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi. Z tego względu w procesie rejestracji konieczne jest podanie numeru PWZ lub numeru legitymacji studenckiej.
 7. Uczestnik będzie mógł w trakcie Konferencji uczestniczyć w wykładach oraz dyskusjach (pytania zadane na czacie zostaną przedstawione Wykładowcom w Prezydium), a także w rozmowach prowadzonych w wirtualnych pokojach.
 8. Uczestnik będzie mógł odwiedzać wirtualne stoiska oraz uczestniczyć w wykładach sponsorowanych, wywiadach, komentarzach przygotowanych przez sponsorów, a także firmy reprezentujące branżę medyczną. Do wstępu na wirtualne stoiska uprawnieni są wyłącznie Uczestnicy upoważnieni do wystawiania recept.
 9. Za udział w konferencji – wykładach i dyskusjach – spełniających wymogi Naczelnej i Okręgowej Izby Lekarskiej, Uczestnik może otrzymać punkty edukacyjne. Certyfikat za udział w konferencji Organizator przekaże Uczestnikowi po zakończeniu konferencji w formie elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez Uczestnika. Certyfikat nie może zostać wydany w terminie wcześniejszym. Studenci medycyny otrzymują certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji bez punktów edukacyjnych.
 10. Szczegółowe kryteria przyznawania punktów edukacyjnych i wydawania certyfikatu przedstawiono w § 4 niniejszego Regulaminu.

§ 2. Rejestracja Uczestników

 1. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Konferencji może dokonać rejestracji poprzez:
  a. system rejestracji elektronicznej dostępny na stronie www.zjazdpediatrow.pl, zakładka „Rejestracja”
  b. e-mail: sklep@czelej.com.pl pisząc w tytule nazwę konferencji. W treści e-mail należy podać: imię i nazwisko uczestnika, adres korespondencyjny, adres mailowy, telefon, nr PWZ oraz pełne dane do faktury (jeśli dotyczy).
  W przypadku studentów medycyny w treści e-mail należy podać: imię i nazwisko,numer legitymacji studenckiej, nazwa uczelni, wydział oraz adres mailowy. 
 2. Warunkiem rejestracji jest wypełnienie/podanie danych obowiązkowych oraz akceptacja niniejszego Regulaminu.
 3. Po wypełnieniu formularza na wskazany w formularzu adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz informacja z danymi niezbędnymi do dokonania płatności lub w przypadku płatności on-line – potwierdzenie uczestnictwa w konferencji.
 4. W przypadku braku otrzymania informacji wskazanych w pkt. 3 §2, w ciągu 24 godzin, Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@czelej.com.pl
 5. Uczestnik jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem w Konferencji zgodnie z cennikiem podanym w niniejszym Regulaminie oraz na stronie internetowej Konferencji.
 6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Czelej sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Skrajnej 12-14. Uczestnik jest świadomy, że podanie danych w trakcie rejestracji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w Konferencji online (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
  Każdy Uczestnik ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania zaprzestania przetwarzania i ich usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji online. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazane podmiotom biorącym udział w pracach organizacyjnych przy realizacji Konferencji online.
 7. W przypadku zgłoszeń grupowych Uczestnik oświadcza, że przesyłając dane zgłaszanych osób uzyskał ich zgodę na udział w Konferencji oraz na przekazanie ich danych osobowych do Organizatora w celu uczestnictwa w Konferencji online.
 8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych - przedstawiania ofert reklamowych i informacji handlowych produktów własnych Organizatora poprzez wysyłkę newslettera, rozmowy telefoniczne, smsy jest dobrowolne.
 9. Za odrębną zgodą Uczestnika, jego dane mogą być powierzane sponsorowi Konferencji online, jako podmiotowi przetwarzającemu lub przekazywane jako administratorowi w celu realizacji marketingu usług własnych sponsora Konferencji wobec Uczestnika.
 10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania zaprzestania przetwarzania i ich usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego.
 11. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: zjazdpediatrow.pl/privacy
 12. Warunki płatności oraz koszty uczestnictwa w Konferencji określa §3 Regulaminu. Aktualne ceny dostępne są również na stronie Konferencji w zakładce „Rejestracja”.

§ 3. Warunki płatności oraz koszt uczestnictwa

 1. Płatność możliwa jest przelewem bankowym tradycyjnym lub przelewem on-line, kartą płatniczą, kartą kredytową za pośrednictwem systemu PayU.pl.
 2. Przelew bankowy należy wykonać w terminie 7 dni od daty przesłania zgłoszenia rejestracyjnego na rachunek bankowy o numerze: Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Lublin nr rachunku: 67 1540 1144 2114 6406 8224 0004, nazwa odbiorcy: Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o., ul. Skrajna 12-14, 20-802 Lublin, tytułem: Nazwa konferencji, imię i nazwisko uczestnika/firma
 3. Decyduje data wpływu na rachunek bankowy Organizatora.
 4. Koszt uczestnictwa:
  Członkowie Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
      Rejestracja do 15 maja 2021 - 120 zł (z VAT)
      Rejestracja po 15 maja 2021 - 150 zł (z VAT)

  Lekarze niebędący członkami Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
      Rejestracja do 15 maja 2021 - 160 zł (z VAT)
      Rejestracja po 15 maja 2021 - 190 zł (z VAT)

  Lekarze w trakcie specjalizacji
      Rejestracja do 15 maja 2021 - 90 zł (z VAT)
      Rejestracja po 15 maja 2021 - 110 zł (z VAT)
      W formularzu rejestracji w polu "Miejsce odbywania specjalizacji" prosimy wpisać aktualne miejsce pracy (nazwa szpitala, miasto).

  Studenci medycyny i Pielęgniarki - 40 zł (z VAT)
      W formularzu rejestracji należy wpisać  - Numer legitymacji studenckiej / nr PWZ Pielęgniarki

 5. Cena obejmuje udział w wykładach i dyskusjach online, udział w uroczystym otwarciu XXXVI Zjazdu PTP drukowane materiały konferencyjne (nie dotyczy studentów i pielęgniarek), elektroniczne materiały konferencyjne (także studenci i pielęgniarki), nagrania z wykładów udostępniane uczestnikom po Konferencji. Drukowane materiały konferencyjne Organizator gwarantuje Uczestnikom, którzy udostępnią Organizatorowi swój adres pocztowy przed Konferencją. Cena nie obejmuje udziału w uroczystości zamknięcia XXXVI Zjazdu PTP oraz udziału w płatnych wydarzeniach dodatkowych.
 6. Sprzęt informatyczny i dostęp do sieci Internet w celu oglądania transmisji z Konferencji, Uczestnik zapewnia we własnym zakresie.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczonych w czasie akcji promocyjnych dotyczących Konferencji.
 8. Akcje promocyjne mogą polegać w szczególności na stosowaniu upustów, rabatów, uczestnictwa w imprezach dodatkowych lub odpłatności za ograniczony dostęp w imprezie, konkursów itp.
 9. Uczestnicy, którzy dokonali rejestracji i wnieśli opłatę za uczestnictwo przed akcją promocyjną, nie mogą domagać się zwrotu całości lub części wniesionych opłat za uczestnictwo z uwagi na prowadzoną przez Organizatora akcję promocyjną.
 10. Po dokonaniu płatności z tytułu udziału w Konferencji Organizator wystawi Uczestnikowi paragon. Na wyraźne życzenie Uczestnika tj. po podaniu „danych do faktury” wystawiona zostanie faktura VAT.
 11. Ceny Usług Promocyjno-Reklamowych są ustalane indywidualnie w ramach oddzielnych umów handlowych.

§ 4. Punkty edukacyjne

 1. Za udział w konferencji XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Uczestnikowi przysługują punkty edukacyjne. Liczba punktów edukacyjnych odpowiada liczbie godzin wykładów merytorycznych oraz dyskusji.
 2. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest zalogowanie się (kliknięcie indywidualnego linku aktywującego transmisję konferencji) Uczestnika na platformie, na której wydarzenie będzie transmitowane oraz uczestnictwo zarówno w wykładach, jak i dyskusjach
 3. Certyfikat określający liczbę punktów przyznanych za udział w konferencji zostanie wysłany Uczestnikowi do 14 dni roboczych od zakończenia konferencji.

§ 5. Rezygnacja Uczestnika

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencia poprzez przekazanie pisemnej informacji o rezygnacji z udziału w Konferencji do biura Organizatora na adres: Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o., ul. Skrajna 14, 20-802 Lublin lub za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@czelej.com.pl Z dopiskiem na kopercie/tytułem e-maila: Rezygnacja udziału w XXXVI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego + imię i nazwisko uczestnika.
 2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji do 14 dni włącznie przed dniem Konferencji, Uczestnik otrzymuje zwrot 50% wpłaconej należności. W przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji w okresie poprzedzającym Konferencję krótszym niż 14 dni, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.
 3. Wpłacone środki zostaną zwrócone Uczestnikowi na konto przelewem lub przekazem pocztowym w ciągu 14 dni od dnia, w którym Organizator otrzymał informację o rezygnacji.
 4. Brak wpłaty nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w Konferencji.
 5. Nieuiszczenie należności w przewidzianym terminie będzie skutkowało koniecznością uiszczenia pełnej kwoty powiększonej o odsetki ustawowe.

§ 6. Reklamacje

 1. Wszelkie zastrzeżenia Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, na adres siedziby Organizatora nie później niż 7 dni od dnia zakończenia Konferencji. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia otrzymania.
 3. Uczestnik zostanie powiadomiony o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji pisemnie, na adres wskazany w zgłoszeniu rejestracyjnym.

§ 7. Ubezpieczenie i odpowiedzialność

 1. Organizator nie ubezpiecza i nie ponosi odpowiedzialności za brak lub przerwy w transmisji Konferencji online spowodowane wadliwym działaniem sprzętu komputerowego lub łącza internetowego Uczestnika, jak również spowodowane siłą wyższą. Powyższe nie dotyczy odpowiedzialności za przerwy lub brak transmisji umyślnie spowodowane przez Organizatora.
 2. Niezależnie od podstawy prawnej, w żadnym przypadku Organizator nie będzie odpowiedzialny za utratę zysków, utratę danych, oprogramowania, jak również ich przywrócenie do stanu poprzedniego, skutki przerwania prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. Zabronione jest filmowanie i nagrywanie transmisji, a także udostępnianie linku do transmisji osobom niezarejestrowanym jako Uczestnicy Konferencji.
 4. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych wynikających z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. 2006 roku, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) do wpisów na czacie zamieszczonych podczas Konferencji i na wykorzystanie ich w ewentualnych materiałach promocyjnych, referencyjnych, naukowych czy edukacyjnych w tym publikowanych także na stronach internetowych Organizatora lub podmiotów zależnych, z poszanowaniem obowiązujących przepisów i bez dodatkowego wynagrodzenia dla Organizatora.
 5. Udział osób uczestniczących w poszczególnych elementach programu Konferencji może być sprawdzany i monitorowany np. poprzez sprawdzanie listy obecności, loginów lub z wykorzystaniem systemów elektronicznych.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji, jak również zmiany jego terminu, miejsca lub poszczególnych punktów programu Konferencja bez podania przyczyny.
 2. W takim przypadku Uczestnikom zwrócona zostanie cała należność wpłacona tytułem udziału Uczestnika w Konferencji w terminie 30 dni od podjęcia decyzji o odwołaniu.
 3. Uczestnikom nie przysługują w stosunku do Organizatora jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze związane z odwołaniem Konferencji, zmianą jego terminu, miejsca lub poszczególnych punktów programu Konferencji.
 4. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.11.2020 r.